O ZAVAROVANJU

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije zakonsko odgovornost prevoznika za škodo na blagu, ki ga je prevzel na prevoz v skladu s slovenskimi predpisi ali v skladu s konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR).

Zavarovanje krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu kot prevozniku zaradi prometne nesreče, ki ima za posledico lahko:

 • popolno ali delno fizično izgubo blaga,
 • poškodbo blaga ali
 • zamudo pri izročitvi blaga, prevzetega na prevoz.

Prednosti

Kot prevoznik se lahko z zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki izhajajo iz civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.

Podrobno

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije škodo, ki lahko izhaja iz prevozniške odgovornosti v domačem ali mednarodnem prometu, kritje pa se nanaša le na prevoze, opravljene na območju, ki je dogovorjeno s pogodbo.

Zavarovanje lahko z dodatnimi kritji popolnoma prilagodite svojim potrebam in tako poskrbite za optimalno zavarovanje.

POGOSTA VPRAŠANJA

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu ne velja v primeru:

 • prevozov denarja, vrednostnih papirjev, plemenitih kovin in kamnov ter izdelkov iz njih,
 • zavarovančeve namerne povzročitve škodnega dogodka,
 • ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico,
 • zavarovančevega zavedanja o pokvarjenosti ali o pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev,
 • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti, in
 • če dodatno kritje ni bilo posebej dogovorjeno ter za to tudi ni bila obračunana dodatna premija.

Skladno z zavarovano dejavnostjo so podrobnejše izključitve navedene v zavarovalnih pogojih.

 

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Zavarovalnico obvestite takoj ali najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • V primeru tatvine ali izgube tovora takoj pokličite policijo, ob običajnih škodnih dogodkih pa skupaj s prevoznikom pošiljke zapisniško ugotovite nastalo škodo.
Ob nastanku škodnega dogodka je potrebno predložiti:
 • prevozni dokument,
 • zapisnik o nastali škodi ali ugovor prevozniku,
 • policijski zapisnik za škode, nastale zaradi kaznivega dejanja,
 • račun ali drugo dokazilo o vrednosti blaga,
 • dokazilo o višini nastale škode in stroškov,
 • po potrebi zapisnik sodnega izvedenca, tržnih, sanitarnih ali veterinarskih organov.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!