Varstvo osebnih podatkov

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana je del mednarodne zavarovalniške Skupine GENERALI, kjer varstvu zasebnosti posameznika namenjamo posebno skrb in pozornost tako z vidika najnovejših tehnološko in tehnično varnostnih ter informacijskih standardov in meril kot tudi z vidika zagotavljanja skladnosti z regulatornimi zahtevami.  Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s spletnimi vsebinami želimo ponuditi tudi informacije glede zagotavljanja vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

V nadaljevanju vam želimo na razumljiv in pregleden način pojasniti, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kako jih uporabljamo in tudi za katere namene, zato vas vabimo, da spodnje obvestilo pozorno in skrbno preberete.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Sodelovanje z nami pomeni, da ste nam zaupali svoje osebne podatke. V tem primeru vaše osebne podatke GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju GENERALI) obdeluje kot upravljavec osebnih podatkov.

Ker se zavedamo pomena zasebnosti, smo v ta namen oblikovali pravila in prilagodili postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, na podlagi katerih zagotavljamo, da je obdelava osebnih podatkov skladna z zakonodajnimi zahtevami in predpisanimi varnostno-tehničnimi normativi.

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati pravice, ki jih imate na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, vas prosimo, da kontaktirate pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslednji naslov pooblascenec-op.si@generali.com

2. Spletne strani GENERALI zavarovalnice d.d. Ljubljana

Če na spletnih straneh obstaja možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (npr. e-naslovi, imena, naslovi), jih kot uporabnik vnesete izrecno prostovoljno. Pri vsakem dostopu uporabnika na eno od naših spletnih strani in pri vsakem prenosu katere od datotek, shranimo podatke o dostopu v obliki protokolnih datotek, deloma pa jih shranijo tudi tretje osebe.

Vsak podatkovni zapis vsebuje:
• spletno stran, s katere ste dostopali na našo stran;
• IP-naslov;
• datum in čas dostopa;
• zahtevo klienta;
• kodo http-odgovora;
• preneseno količino podatkov;
• informacijo o vašem brskalniku in operacijskem sistemu.

Da bi vam omogočili čim hitrejši, čim bolj enostaven in prijazen obisk naših spletnih strani, za prikaz vsebin in naše ponudbe uporabljamo piškotke.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in jih spletni brskalnik shranjuje v napravo (računalnik, tablica, telefon), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljajo se z namenom doseganja boljše uporabniške izkušnje.

Zavarovalnica ima sprejeto Politiko uporabe piškotov, kjer lahko dobite več informacij o njihovi uporabi https://www.generali.si/noga-povezave/spodnji-meni/politika-piskotkov/

3. Nameni obdelave osebnih podatkov

Zakon, ki ureja področje zavarovanja, določa, da lahko zavarovalnice obdelujemo osebne podatke posameznikov z namenom sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju, izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanja škod, uveljavljanja povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, preiskovanja sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, preverjanja politične izpostavljenosti oseb po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, svetovanja oziroma ugotavljanja potreb in zahtev strank v okviru pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe, izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe o zavarovanju, ugotavljanja potreb in zahtev strank, ocenjevanja primernosti in ustreznosti zavarovalne storitve oziroma produkta za stranko, izdaje osebnega priporočila oziroma izvedbe svetovanja na podlagi poštene in osebne analize.

Na podlagi vaše izrecne privolitve, pa lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja na podlagi oblikovanega profila in vam tako ponudimo prilagojene ponudbe in ugodnosti, ki jih lahko pripravimo le na podlagi ocenjevanja, analize in predvidevanja vaših interesov, potreb, ekonomskega položaja, lokacije ipd. Ob vašem izrecnem soglasju pa lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi z namenom obveščanja o novostih in ugodnostih Generali kluba, koristnih vsebinah, posebnih akcijah in ekskluzivnih ugodnostih, kot tudi za anketiranje oziroma merjenje zadovoljstva, s čimer želimo izboljšati naše storitve in produkte.

4. Pravilo minimalnega nabora osebnih podatkov za uresničitev namena obdelave

Zavarovalnica obdeluje le tiste osebne podatke posameznika, ki so potrebni za dosego zgoraj opredeljenih namenov, bodisi, da imajo  podlago v zakonu, zakonitem interesu zavarovalnice ali privolitvi posameznika. Skladno z zakonom, ki ureja področje zavarovalništva, lahko zavarovalnica od pristojnih organov oziroma institucij dodatno pridobi osebne podatke, potrebne, za izvedbo zgoraj navedenih namenov.

Zavarovalnica posebno pozornost in skrb namenja obdelavi posebnih vrst osebnih podatkov. Za njihovo obdelavo ima uveljavljene posebne varnostne standarde in mehanizme, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo informacijske, tehnološke in tehnične varnosti glede obdelave posebnih vrst osebnih podatkov. S tem zagotavlja, da so zahteve, predpisane s strani zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, kot tudi politike Skupine GENERALI o varstvu osebnih podatkov in smernic Skupine GENERALI s področja informacijske varnosti in tehnologije, v celoti in popolnoma izpolnjene.

5. Posredovanje osebnih podatkov tretjim

Osebne podatke, pridobljene za izvajanje zakonskih namenov, lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ter pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Informacijo o tem, katere so te družbe, lahko posameznik pridobi na podlagi pisnega zahtevka, naslovljenega na pooblaščenca zavarovalnice za varstvo osebnih podatkov.

V primeru izrecne privolitve posameznika lahko zavarovalnica družbam iz prejšnjega odstavka posameznikove osebne podatke pošlje tudi za njihove lastne namene, pri čemer je v privolitvah jasno in izrecno zapisano, kateri osebni podatki se posredujejo in za kakšne namene.

Zavarovalnica lahko osebne podatke, ki so navedeni v zavarovalni ponudbi ali pogodbi, kot tudi posebne vrste osebnih podatkov (to so podatki o zdravstvenem stanju, navedeni na zdravstvenem vprašalniku oziroma na morebitno priloženi zdravstveni dokumentaciji) obdeluje in tudi posreduje v obdelavo družbam Skupine GENERALI in drugim zavarovalnicam in pozavarovalnicam ter svojim oziroma njihovim pooblaščencem (zdravnikom, odvetnikom, nadzornikom in zavarovalnim ter drugim svetovalcem) za namene ocenitve nevarnosti, likvidacije in plačila zavarovalnine, sozavarovanja in pozavarovanja, torej za namene pogajanj pred sklenitvijo ter za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica lahko osebne podatke posameznika, pridobljene na podlagi zakona, posreduje tudi na način, da jih v psevdonimizirani obliki pošlje družbam v Skupini GENERALI, ki jih nadalje obdelujejo z namenom razvoja produktov in storitev oziroma z namenom razvoja in nadgradnje informacijske in tehnične podpore poslovanju zavarovalnice (notranji upravni nameni).

Zavarovalnica lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za ta namen prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov tudi zunaj območja držav članic Evropske unije, pri čemer je dolžna zagotavljati enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama. Prav tako lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe med zavarovalnico in drugo pravno ali fizično osebo posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov tudi zunaj območja držav članic Evropske unije, če je takšen prenos v interesu posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in je potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov (na primer likvidacija škode, ki nastane v tretji državi).

6. Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima v zvezi z njihovo obdelavo naslednje pravice:

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki jih zavarovalnica obdeluje in se nanašajo nanj:

Posameznik ima pravico, da od zavarovalnice pridobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in naslednje informacije: (i) glede namena obdelave, (ii) vrste zadevnih osebnih podatkov, (iii) uporabnika ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, (iv) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, kadar slednje ni mogoče lahko zahteva merila, ki se uporabijo za določitev obdobja hrambe, (v) obstoj pravice, da lahko zahteva popravek ali izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, (vi) obstoj pravice do pritožbe, (vii) vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, če osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, (viii) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem profilov, (ix) obstoj pravice biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih, kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter (x) na zahtevo pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 

Pravica do popravka in dopolnitve:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da zavarovalnica brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Prav tako ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do izbrisa:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da zavarovalnica brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Zavarovalnica pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to podani zakonski pogoji.

 

Pravica do omejitve obdelave:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da zavarovalnica omeji obdelavo kadar so za to podani zakonski pogoji.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od zavarovalnice prejme osebne podatke v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi ter se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Pravica do umika oziroma preklic privolitve:
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno umakne oziroma prekliče svojo privolitev, ki je bila dana za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

 

Pravica do ugovora:
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi za namene neposrednega trženja in zahtevati prenehanje obdelave v ta namen. To vključuje  oblikovanje profilov, v kolikor je to povezano s takim neposrednim trženjem.

7. Zahtevek v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, čigar osebne podatke obdeluje zavarovalnica, lahko vlogo za uveljavljanje katere izmed  zgoraj naštetih pravic, pisno z izpolnitvijo predpisanega obrazca (Zahtevek za uveljavljanje pravic stranke v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.pdf) naslovi na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslednji naslov: GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako: »za pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov«, ali prek elektronske pošte na naslov: pooblascenec-op.si@generali.com
Na navedeni e-naslov, lahko posameznik posreduje tudi obrazec Prijava kršitve varnosti osebnih podatkov.pdf”target=”_blank”

Predpisana obrazca se nahajata tudi v vseh poslovalnicah zavarovalnice. Zavarovalnica bo prejeti zahtevek obravnavala in nanj v razumnem roku odgovorila skladno z zakonskimi zahtevami.

Zahtevek posameznika za preklic oziroma umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru zavrnitve zahteve lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo na naslov: RS, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima posameznik, čigar osebne podatke obdeluje zavarovalnica, možnost vložiti prijavo Informacijskemu pooblaščencu v kolikor sumi, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

8. Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke, pridobljene na podlagi zakona, zavarovalnica hrani do poteka roka hrambe, kot ga določa vsakokrat veljaven zakon o zavarovalništvu.

Neodvisno od zgornjega odstavka, osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve posameznika, zavarovalnica hrani in obdeluje dokler takšna privolitev ni preklicana s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen.

9. Avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem

Za dosego namenov obdelave zavarovalnica osebne podatke posameznika obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi, kar vključuje tudi profiliranje. Pri tem lahko pri avtomatizirani obdelavi pride do morebitnih nepredvidenih in nepredvidljivih napak.

V povezavi s takšnim načinom obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatiziranem procesu, vključno z oblikovanjem profilov, če le-to lahko povzroči morebitne nepredvidene ali nepredvidljive posledice oziroma lahko nanj pomembno vpliva, razen, ko takšna odločitev velja že na podlagi zakona.

10. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Za več informacij nas lahko kontaktirate na spodnjem naslovu:

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 080 70 77
e-naslov: info.si@generali.com