O ZAVAROVANJU

Prednosti

Prihranki

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje poklicne odgovornosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:
 • dodatno kritje za uveljavljanje zahtevkov po poteku zavarovanja za primer, če zavarovalnica ne obnovi zavarovanja ali če ga ne obnovi pod enakimi pogoji; v tem primeru imate pravico, da v roku enega meseca po poteku zavarovanja in ob plačilu dodatne premije zahtevate dodatno kritje za dobo dveh let (razen v primeru odpovedi zavarovalne pogodbe ob zavarovalnem primeru), in sicer v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki so veljali ob poteku zadnjega zavarovalnega leta, v višini neporabljenega dela zavarovalne vsote zadnjega zavarovalnega leta),
 • dodatno kritje stroškov ponovne izdelave dokumentov, s čimer so kriti stroški ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (listin, načrtov, poslovnih knjig, pisem ipd.), ki jih imate na skrbi in so povezani z opravljanjem vaše dejavnosti; (tega kritja za zdravstveno dejavnost in za arhitekturno in inženirsko dejavnost ni možno skleniti).

Pri zavarovanju poklicnih odgovornosti je premija odvisna od:
 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate,
 • števila strokovnjakov,
 • v zdravstveni dejavnosti tudi od vrste specializacije zdravnikov,
 • v arhitekturni in inženirski dejavnosti tudi od predvidenega letnega prihodka od vseh projektov,
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija,
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat),
 • območja kritja,
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi),
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • drugih dejavnikov.

Iz zavarovanja poklicne odgovornosti v zdravstvu so izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
 • ki jo povzročite namenoma,
 • zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari, ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom,
 • ki jo povzročite kot zdravnik ali doktor dentalne medicine, če niste član Zdravniške zbornice Slovenije ali ste bili v času storitve napake izključeni iz zbornice,
 • ki jo povzročite kot zdravnik ali doktor dentalne medicine, če niste navedeni na polici ali v prilogi k polici (seznamu),
 • ki jo povzročite kot zdravnik ali doktor dentalne medicine brez licence oziroma vam je bila v času storitve napake licenca odvzeta ali nimate izpolnjenih formalnih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma poklica,
 • ki je neizogibna posledica vaše poklicne dejavnosti (npr. brazgotine, zatrdeli sklepi, amputacije…),
 • ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec ali vaši svojci,
 • ki je posledica nedoseženega pričakovanega oziroma želenega rezultata (npr. pri posegih plastične kirurgije),
 • ki se nanaša na vračilo plačanega zneska za vašo storitev,
 • ki izvira iz upravljanja, vodenja in organiziranja zdravstvenih ustanov, ambulant, zasebnih ordinacij ipd.,
 • ki je posledica preizkušanja nepreverjenih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja in rehabilitacije ter preizkušanja zdravil ali postopkov (klinična preizkušanja),
 • ki nastane v neposredni ali posredni povezavi z okužbo s salmonelo, MRSA ali z legionelo,
 • ki je neposredno ali posredno posledica izpostavljenosti magnetskim ali elektro magnetskim poljem oziroma sevanju, ne glede na izvor ali zaradi škode, ki je neposredno povezana z laserskimi, UV ali rentgenskimi žarki,
 • ki nastane v zvezi z uporabo ali posestjo zračnih in vodnih plovil vseh vrst, kakor tudi kopenskih motornih vozil, prikolic in drugih vozil na motorni pogon (samovoznih delovnih strojev, avtodvigal, traktorjev, motokultivatorjev ipd.),
 • zaradi poškodovanja stvari ali zaradi čiste premoženjske škode,
 • zaradi terorizma.
Iz zavarovanja so izključni še nekateri drugi odškodninski zahtevki po pogojih. Iz zavarovanja poklicne odgovornosti za čiste premoženjske škode so izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
 • ki jo povzročite namenoma,
 • zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico,
 • zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari, ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev,
 • zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom,
 • ki jo povzročite kot strokovnjak, če v času napačnega ravnanja niste vpisani v imenik pri poklicni zbornici ali drugem stanovskem združenju, če je vpis v tak imenik obvezen, ali če v času napačnega ravnanja nimate izpolnjenih formalnih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma poklica,
 • ki je posledica dejanj, ki so zakonsko opredeljena kot kazniva,
 • ki nastane zaradi prekoračitve predračuna,
 • ki se nanaša na vračilo plačanega zneska za vašo storitev,
 • ki nastane zaradi kršitve izpolnitvenih rokov,
 • ki nastane zaradi delovanja, posredovanja ali svetovanja v finančnih, zavarovalnih ali nepremičninskih poslih, ne glede na to, če to opravljate za plačilo ali brezplačno. Izključitev ne velja v primeru, če je opravljanje teh poslov določeno v krovnem zakonu, ki ureja področje vašega delovanja,
 • nastalo zaradi razžalitve, obrekovanja, nelojalne konkurence kot tudi zaradi kršenja poslovne skrivnosti ali kršenja pravic intelektualne lastnine,
 • ki nastane iz naslova povračila glob, pogodbenih kazni ali kaznovalnih odškodnin (razen pri zavarovanju poklicne odgovornosti računovodskih servisov, kjer je v zavarovalno kritje vključeno tudi kritje odgovornosti za finančne izgube tretjih oseb zaradi plačila glob, ob upoštevanju franšize),
 • zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kakor tudi vse posledične škode iz tega naslova,
 • ki jo povzročijo vašim naročnikom z vaše strani pooblaščeni odvetniki (izključitev ne velja, če ste odvetnik),
 • ki izvira iz dejavnosti člana organa vodenja ali nadzora ali kakršne koli vrste statutarnega zastopnika gospodarske družbe,
 • v neposredni ali posredni povezavi z vojnim, političnim ali terorističnim dejanjem,
 • zaradi zneska (npr. davka, plače, nadomestila…), ki ga oškodovanec na podlagi vašega dela, nasveta, navodila ali priporočila ni plačal, pa se je kasneje izkazalo, da bi ga bil moral plačati,
 • ki jo uveljavljate vi, strokovnjak, ki je pri vas zaposlen ali dela za vas, ter vaši ali njegovi svojci,
 • ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi.
Iz zavarovanja poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti so izključeni odškodninski zahtevki zaradi:
 • strokovne napake, ki jo zavarovanec povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti
 • zavarovančeve kršitve izpolnitvenih rokov in drugih pogodbenih obveznosti (na primer škoda zaradi zamude, penali, pogodbene kazni, poroštva)
 • neupoštevanja odločb pristojnih inšpekcijskih služb in drugih pristojnih organov
 • napake v določitvi količin in prekoračitve ocen višine stroškov ali obrestnih mer pri popisu del ali predračunu
 • uporabe nepreizkušenih statičnih, računskih in drugih metod ter nepreizkušenih materialov. Izključitev ne velja, če je zavarovanec uporabil rešitve zadnjega stanja gradbene tehnike, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseženo stopnjo razvoja tehničnih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov
 • lepotnih napak in nerentabilnosti
 • škod v povezavi z insolventnostjo zavarovanca in podizvajalcev
 • prekinitev dela, izgubljene najemnine in zmanjšanja vrednosti (razen znižanja vrednosti posla ali gradnje v določenih primerih) ter drugih posrednih škod
 • škod, ki izvirajo iz pogodbeno prevzetih obveznosti, ki presega­jo zakonsko opredeljeno odgovornost
 • plačil zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja (regresni zahtevki) ter zahtevki vseh ostalih posrednih oškodovancev
 • kazni, glob in vseh vrst odškodnin, ki nimajo povračilnega namena (kaznovalne odškodnine ipd.
 • strokovnih napak, nastalih v času, ko zavarovanec ali osebe, ki zanj opravljajo delo, niso imele ustrezne registracije oziroma dovoljenja za opravljanje dejavnosti
 • škode in stroškov, ki so posledica kibernetskega incidenta
Iz zavarovanja so izključeni še nekateri drugi odškodninski zahtevki po pogojih.

Imate vprašanje? Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali!